Obchodní podmínky

při uzavírání smluv prostřednictvím internetového obchodu zajišťovaného společností TECHNOLOGY  s.r.o., jako prodávajícím

(tento způsob obchodu je vyhrazen pouze pro podnikatelské subjekty) 

Společnost  TECHNOLOGY  s.r.o. se sídlem v Praze 4, Na Sádce 780/20,  IČ 47783206, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle  C, vložka 70171, 

vydává v souvislosti s uzavíráním smluv prostřednictvím internetového obchodu, kdy vystupuje na straně prodávající, tyto obchodní podmínky:

Úvodní ustanovení

1/ Tyto obchodní podmínky platí  výlučně  pro nákup v rámci internetového obchodu, kdy TECHNOLOGY s.r.o., jako prodávající, nabízí a prodává své zboží, kupujícím podnikatelům, kteří nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti  ( k pojmu  podnikatel  -  viz ust.  § 420, 421 obč. zák. - dále jen kupující).  Veškeré smluvní vztahy se při prodeji zboží v rámci tohoto internetového obchodu řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnou právní úpravou České republiky, zejména občanským zákoníkem.  Pokud by se tyto podmínky dostaly  v jakékoliv části do rozporu se závaznou úpravou, platí příslušné závazné předpisy ČR.

2/ Podáním objednávky se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí každé kupní smlouvy. V individuální  kupní smlouvě mohou účastníci po vzájemné dohodě sjednat podmínky odchylně od těchto podmínek, přičemž v tomto případě mají odchylná ujednání přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, změnou však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti původních obchodních podmínek.

3/ V rámci tohoto internetového obchodu lze smlouvu uzavřít výlučně v českém jazyce, kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny rovněž v českém jazyce. Smluvní vztahy se řídí českým právem.    

4/  Smluvními stranami vzniklé smlouvy jsou: 

a/  Prodávající (dodavatel zboží), kterým je společnost TECHNOLOGY s.r.o. se sídlem v Praze 4, Na Sádce 780/20,  IČ  47783206,   PSČ 149 00

Spojení (komunikace)

Doručovací (odesílací) adresa:  Technology s.r.o., Liberecká 102, 46601 Jablonec nad Nisou

Email: eshop@balimejidlo.cz
Telefon/fax: 483 360 134                                                                                                    

Obchodní odd. (zákaznický servis),  reklamace:  pí Lucie Havelková

b/ Kupující - kterým může být pouze podnikatel se sídlem na území České republiky nakupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti, či v rámci samostatného výkonu svého povolání (nákup „na řádně přidělené identifikační číslo / IČO/“). 

5/ Tímto způsobem, a na základě těchto obchodních podmínek, nevznikají spotřebitelské smlouvy s nepodnikateli (spotřebiteli), a na vzniklé vztahy a závazky se nevztahuje úprava  týkající se spotřebitelských smluv vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.  

6/ Veškerá prezentace zboží nabízená v rámci tohoto internetového obchodu provozovaného prodávajícím má základní informativní charakter a nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy dle ust. § 1732 občanského zákoníku.  Ke vzniku smlouvy dojde za podmínek níže uvedených.

Vznik smlouvy

7/ Nabídka zboží - nabízené zboží v rámci internetového obchodu je umístěno v nabídce prodávajícího uvedené na webové stránce  https://www.balimejidlo.cz/. Veškeré technické údaje a parametry uvedené v nabídce jsou pouze orientační a s ohledem na konkrétní požadavky na příslušenství, způsob balení, výrobu a vývoj strojů a zařízení mohou být modifikovány. Technické údaje a parametry jsou dodavatelem garantovány v uzavřených obchodních smlouvách, či prodávajícím potvrzených objednávkách, a to s ohledem na doporučený obalový materiál a odsouhlasené vzorky balení. Tato nabídka obsahuje základní informace o zboží, včetně uvedených jednotkových cen (ceník). Ceník obsahuje ceny zboží bez DPH, ceny zboží včetně DPH a současně i ceny souvisejících poplatků - náklady spojené s dodáním zboží. Ceny zboží a souvisejících poplatků zůstávají v platnosti po dobu jejich zveřejnění v rámci internetového obchodu.

Objednávky jsou doručovány pouze v rámci ČR.

8/ Platební podmínky - v rámci internetového obchodu může kupující  zboží uhradit prodávajícímu následujícími způsoby - v hotovosti v provozovně prodávajícího při odběru, na dobírku, bankovním převodem, platební kartou on-line, on-line bankovním převodem.

Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

9/ Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář – objednané zboží vloží do nákupního košíku,  přičemž před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat,  měnit a  opravovat údaje, které do objednávky vložil.  Odeslání objednávky se děje kliknutím na tlačítko  „Odeslat objednávku“.  Kupující je povinen objednávkový formulář řádně vyplnit, zejména je povinen uvést přidělené identifikační číslo podnikatele ( IČO). 

10/ Odesláním závazné objednávky kupující podnikatel potvrzuje, že zboží nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, že se seznámil s nabídkou zboží včetně cen a souvisejících poplatků, těmito obchodními podmínkami, jakož i ostatními podmínkami smluvního vztahu, včetně uplatnění práv z odpovědnosti za vadné plnění, a že s nimi souhlasí. Veškeré objednávky, učiněné kupujícím prostřednictvím internetového obchodu se považují za závazné a kupující je povinen objednané a řádně dodané zboží odebrat a zaplatit příslušnou cenu, popřípadě balné či dopravné (poštovné), a to ve výši, jak vyplývá z ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, se kterým měl kupující možnost se seznámit.

11/ Prodávající se k objednávce kupujícího vyjádří nejpozději do 3 dnů od jejího obdržení. Pokud ji potvrdí, zašle potvrzení elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce a současně k tomuto potvrzení objednávky připojí tyto obchodní podmínky. Pouze prodávajícím potvrzená objednávka je závazná.                                                        

Prodávající si vyhrazuje právo s ohledem na charakter došlé objednávky (množství či specifikace zboží, způsob a místo dodání apod.) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího či adresu provozovny, popřípadě objednávku odmítnout a smlouvu neuzavřít. Pokud tak prodávající učiní, je povinen to kupujícími sdělit nejpozději do 5 dnů od obdržení objednávky.

12/ Prodávající objednávku vyřídí ve lhůtě do 5-ti pracovních dní od přijetí objednávky,  pokud má zboží skladem. Pokud nebude prodávající schopen požadavek kupujícího vykrýt z důvodu nedostatku skladových zásob, toto mu elektronickou poštou sdělí na e-mailovou adresu, ze které objednávku obdržel a navrhne jiný termín dodání.  Případná náhradní (pozdější) dodávka bude věcí dohody prodávajícího s kupujícím.  

13/ Objednané zboží bude kupujícímu doručeno zasláno prostřednictvím přepravní služby DPD, pokud nebude dohodnuto jinak. Náklady  na doručení zboží kupujícímu nese kupující a vyplývají  ze zveřejněného ceníku, popřípadě z běžného ceníku dopravce použitého dle dohody stran.  Kupující je povinen neprodleně po převzetí zásilky dodané zboží vizuálně zkontrolovat s ohledem na shodu s objednávkou (množství, druh) a zda zboží nebylo při přepravě poškozeno. Zásilky, které budou vráceny jako nevyzvednuté, budou opakovaně zaslány pouze na základě dalšího požadavku kupujícího a po vzájemné dohodě.

Práva z vadného plnění

14/ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejm. občanským zákoníkem.

15/ Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, a má zejména ujednané či deklarované vlastnosti, popřípadě vlastnosti obvyklé pro daný typ zboží, že vyhovuje požadavkům právních předpisů a množstvím i jakostí odpovídá objednávce kupujícího.

16/ Prodávající může poskytnout nad rámec zákonné odpovědnosti na jednotlivé kategorie   dodaného  zboží  smluvní záruku za jakost.  Tato smluvní záruka a její rozsah vyplývá z obsahu uzavřené smlouvy o dodávce zboží, potvrzené objednávky, popřípadě z jednostranného prohlášení prodávajícího učiněného zpravidla v záručním listu předaném spolu se zbožím.  Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

17/ Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit bezodkladně po zjištění vady a uplatňuje je písemně u prodávajícího na adrese: TECHNOLOGY s.r.o., Liberecká 102, 466 01 Jablonec Nad Nisou či e-mailem na e-mailové adrese eshop@balimejidlo.cz. Kupující je povinen písemně popsat reklamovanou vadu a jim požadovaný způsob odstranění vady. Pokud nebude dohodnuto jinak je kupující povinen zboží na reklamaci zabalit a zaslat prodávajícímu způsobem, aby nedošlo s ohledem na druh zboží k jeho poškození při přepravě na adresu provozovny prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

18/ Prodávající vyřizuje reklamace do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a obdržení reklamovaného zboží.

19/ Pokud dojde k rozporu v plnění s potvrzenou objednávkou (uzavřenou smlouvou) a kupující obdrží jiné zboží, popřípadě jiné množství než si objednal, nebo kupující při převzetí zjistí, že obdržel výrobek či zboží vadné, je kupující oprávněn zboží spolu s reklamací zaslat zpět spolu s původním obalem.  Kupující tak musí učinit nejpozději do 10 dnů od dodání zboží. V případě oprávněnosti reklamace zboží bude bezplatně nahrazeno, popřípadě bude bezodkladně vrácena již zaplacená kupní cena.  Náklady spojené s výměnou zboží nese v tomto případě prodávající.

20/ Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, pokud z veřejně přístupných zdrojů zjistí, že proti kupujícímu je vedeno exekuční řízení, popřípadě byl vůči němu podán  insolvenční návrh.

Ostatní práva a povinnosti

21/ Kupující zasláním objednávky zboží je srozuměn a souhlasí s tím, že prodávající bude v souvislosti s realizací práv a povinností   z kupní smlouvy zpracovávat, shromažďovat a nakládat s osobními údaji kupujícího, které prodávajícímu poskytl (jméno, název, adresa, sídlo, IČ, elektronická adresa, tel. spojení apod.).  Prodávající považuje takto poskytnuté údaje kupujícím za správné a pravdivé, s tím, že pokud zjistí rozpor s údaji ve veřejné evidenci je kupující povinen tyto údaje uvést do souladu.

22/  Takto poskytnuté osobní údaje je prodávající oprávněn užívat pouze pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy (včetně dodání a přepravy zboží, servisních činností apod.), a to pouze v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Prodávající je rovněž povinen zajistit v souladu s dalšími předpisy ochranu takto získaných dat před jejich zneužitím.

23/ Prodávajícímu lze doručovat na adresy uvedené v odst. 4/, kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 18. 12. 2017