Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejm. občanským zákoníkem.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, a má zejména ujednané či deklarované vlastnosti, popřípadě vlastnosti obvyklé pro daný typ zboží, že vyhovuje požadavkům právních předpisů a množstvím i jakostí odpovídá objednávce kupujícího.

Prodávající může poskytnout nad rámec zákonné odpovědnosti na jednotlivé kategorie   dodaného  zboží  smluvní záruku za jakost.  Tato smluvní záruka a její rozsah vyplývá z obsahu uzavřené smlouvy o dodávce zboží, potvrzené objednávky, popřípadě z jednostranného prohlášení prodávajícího učiněného zpravidla v záručním listu předaném spolu se zbožím.  Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit bezodkladně po zjištění vady a uplatňuje je písemně u prodávajícího na adrese: TECHNOLOGY s.r.o., Liberecká 102, 466 01 Jablonec Nad Nisou či e-mailem na adrese eshop@balimejidlo.cz. Kupující je povinen písemně popsat reklamovanou vadu a jim požadovaný způsob odstranění vady. Pokud nebude dohodnuto jinak je kupující povinen zboží na reklamaci zabalit a zaslat prodávajícímu způsobem, aby nedošlo s ohledem na druh zboží k jeho poškození při přepravě na adresu provozovny prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Prodávající vyřizuje reklamace do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a obdržení reklamovaného zboží.

Pokud dojde k rozporu v plnění s potvrzenou objednávkou (uzavřenou smlouvou) a kupující obdrží jiné zboží, popřípadě jiné množství než si objednal, nebo kupující při převzetí zjistí, že obdržel výrobek či zboží vadné, je kupující oprávněn zboží spolu s reklamací zaslat zpět spolu s původním obalem.  Kupující tak musí učinit nejpozději do 10 dnů od dodání zboží. V případě oprávněnosti reklamace zboží bude bezplatně nahrazeno, popřípadě bude bezodkladně vrácena již zaplacená kupní cena.  Náklady spojené s výměnou zboží nese v tomto případě prodávající.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, pokud z veřejně přístupných zdrojů zjistí, že proti kupujícímu je vedeno exekuční řízení, popřípadě byl vůči němu podán  insolvenční návrh.